Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Sanoco Groothandel en Agenturen B.V., met Kvk-nummer 12027113, gevestigd te (5804 AN) Venray, aan de Nieuwhuisweg 3.

Artikel 1. Definities

Algemene Leveringsvoorwaarden:
Deze algemene leveringsvoorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld bij het aangaan van de Overeenkomst.

Verkoper:
De partij die deze voorwaarden gebruikt bij de
aanname en uitvoering van de Overeenkomst, te
weten Sanoco Groothandel en Agenturen B.V.

Afnemer:
De wederpartij van de Verkoper bij het aangaan van de Overeenkomst waarbij deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Consument:
De afnemer, zijnde natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht op grond waarvan de Verkoper zich jegens de Afnemer verbindt producten en/of diensten van de Afnemer af te nemen en waarbij de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Partijen:
De afnemer en de Verkoper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en aanbiedingen van Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Verkoper en de Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van bijzondere inkoopvoorwaarden, (algemene of specifieke) brancheinkoopvoorwaarden danwel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de Afnemer in welke vorm ook verwijst wordt uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper aanvaard.

2.3 Indien één van de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.4 Indien de Overeenkomst onder de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is gesloten, zullen deze voorwaarden ook op toekomstige overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

2.5 Het door de Afnemer voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Verkoper als zodanig voor correspondentie aan de Afnemer worden gehanteerd, totdat de Afnemer schriftelijk een nieuw adres mededeelt aan de Verkoper.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Alle door de Verkoper uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Alle aanbiedingen, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemer van de Verkoper, bindt de Verkoper alleen als deze aanbiedingen schriftelijk worden bevestigd door de Verkoper.

3.3 Indien een aanbiedingen wordt aanvaard door de Afnemer, heeft de Verkoper het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4 Indien aan de Afnemer voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.5 De verstrekte aanbieding van de Verkoper zijn informatief en geven slechts een algemene weergave en kunnen gewijzigd worden.

3.6 De Verkoper kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Indien de aanbieding van de Verkoper niet leidt tot een Overeenkomst met de Afnemer zullen alle zaken en overige documentatie binnen acht werkdagen door de Afnemer retour gezonden worden aan de Verkoper.

3.8 De aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij anders aangegeven.

3.9 De aangegeven prijzen gelden af fabriek en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.10 In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de Overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van de Verkoper zijn gebaseerd, is de Verkoper gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Afnemer het recht geeft op de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

3.11 Het vorige lid is niet van toepassing indien de Afnemer een consument is of een kleine onderneming met een gelijkwaardige positie als een consument.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en de daaraan gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Afnemer het aanbod langs elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Afnemer de Overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving.

4.4 Alle overeenkomsten worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. De levering

5.1 Levertijden of repartieduur worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend.

5.2 De levertijd of reparatieduur begint op de dag waarop door de Afnemer een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van de Verkoper is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Afnemer is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst welke eerst door de Afnemer tot stand moeten worden gebracht.

5.3 Bij overschrijding van de levertijd of reparatieduur tot 30 dagen kan de Afnemer, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd of reparatieduur wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de Afnemer de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Afnemer de Verkoper een redelijke termijn voor nakoming te geven.

5.4 Vorige lid is niet van toepassing indien de Afnemer een consument is. De consument dient de Verkoper bij een overschrijding van de levertijd of reparatieduur schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Verkoper bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is.

5.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze transport, expeditie en verpakking door de Verkoper worden bepaald.

5.7 Het risico van beschadiging, teniet gaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de Afnemer over zodra deze zaken onze fabriek hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

5.8 Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig de door de Verkoper in opdracht gegeven c.q. de gekochte zaken afneemt, is de Verkoper gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

5.9 In geval van een koop op proef dient de Afnemer binnen acht dagen na levering c.q. bezorging van de zaak c.q. zaken aan de Verkoper mede te delen of de zaak c.q. zaken voldoen, bij gebreke waarvan de koop is gesloten en de Afnemer de zaak niet meer kan weigeren.

5.10 Bij reparaties door de Verkoper vervangen zaken worden uitsluitend aan de Afnemer overgedragen indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk heeft verzocht. In het andere geval wordt de Afnemer geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze zaken ten gunste van de Verkoper, zonder dat de Afnemer enige aanspraak op vergoeding kan maken. De Verkoper is gerechtigd de vervangen zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de Afnemer en blijven zij eigendom van de Verkoper.

6.2 Indien de Afnemer de vermelde verplichtingen het vorige lid niet nakomt is de Verkoper bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van de Verkoper op volledige schadevergoeding.

6.3 De Verkoper behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van de Verkoper en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, noch geheel, nog gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

6.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd om de producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen. Het is de Afnemer wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverd producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

6.5 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de Verkoper op te slaan. De Afnemer is verplicht de goederen te gebruiken en van onderhoud te voorzien op de wijze en met de zorgvuldigheid, een en ander zoals dat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Verkoper, kan de Verkoper onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, verheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

7.2 Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

8.1 Voor alle directe schade van de Afnemer, veroorzaakt door een aan de Verkoper toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de cumulatieve aansprakelijkheid voor de Verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

8.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Afnemer, is de Verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

8.3 De Verkoper sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan de Verkoper op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst bedienen.

8.4 De Verkoper sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door de Verkoper, door derden of door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

8.5 Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de Afnemer voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door de Verkoper niet worden verzekerd. De Afnemer is verplicht deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat de Verkoper onder de Verkoper rusten.

8.6 De in lid 8.5 genoemde zaken blijven voor risico van de Afnemer. De Afnemer is jegens de Verkoper aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

Artikel 9. Garantie

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (reclame), gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

9.2 Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld staat, dient de Afnemer bij de Verkoper te reclameren op grond van artikel 10 (reclame).

Artikel 10. Reclame

10.1 Op de Afnemer rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij afleveringen indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen acht dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2 De Afnemer dient de Verkoper onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen zijdens de Verkoper, bij gebreke waarvan de Afnemer het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens de Verkoper kan doen gelden. Als de Afnemer een consument is, dan dient de Afnemer de Verkoper binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele
tekortkomingen.

10.3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen veertien dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan de verkoper te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de Afnemer in rekening worden gebracht.

10.4. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de Afnemer afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de Afnemer van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

Artikel 11. Betalingscondities

11.1 De betaling dient terstond bij de levering van de zaken contant te worden voldaan, tenzij door de Verkoper anders met de Afnemer wordt overeengekomen. Ingeval van betaling binnen acht dagen na factuurdatum is de Afnemer gerechtigd een kredietbeperkingspercentage van 2% in mindering te brengen op het factuurbedrag.

11.2 De Verkoper is gerechtigd om van de Afnemer te vorderen dat deze bij wijze van vooruitbetaling een bedrag aan de Verkoper zal betalen van ten hoogste de helft van de koopprijs.

11.3 De betaling van de door de Verkoper op rekening verkochte en geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen 30 dagen na de datum van de oplevering.

11.4 De Afnemer kan zich jegens de Verkoper niet beroepen op verrekening. Deze bepaling geldt niet indien de Afnemer een consument is, en indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen voldoet.

11.5 Na het verstrijken van de in lid 11.3 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het voorgaande is niet van toepassing indien de Afnemer een consument is.

11.6 Na het verstrijken van de in lid 11.3 genoemde termijn zijn de Verkoper gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1% per maand vanaf de dag waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Als de Afnemer een consument is dan zal met overeenkomstige toepassing van de vorige zin de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

11.7 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.8 Indien de Afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 11.3, is de Afnemer gehouden alle door de Verkoper gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door de Afnemer ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door de Verkoper aanvragen van het faillissement van de Afnemer , zal de Afnemer ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van faillissementsaanvrage te voldoen.

11.9. Onverminderd het bepaalde in lid 11.5, is de Afnemer in geval van faillissements (-aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer of onder curatele stelling van de Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met de Verkoper gesloten Overeenkomsten nakomt.

11.10. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben bij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van de Verkoper tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 12. Zekerheidsstelling

12.1 Indien de Verkoper goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is de Verkoper voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd de nakoming van de Verkoper verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

12.2 Nadat de door de Afnemer gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van de Verkoper op volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Retentierecht

13.1 De verkoper is bevoegd de zaken of andere goederen die de Verkoper zal leveren aan de Afnemer, onder zich te nemen totdat al hetgeen aan de Verkoper toekomende uit hoofde van de gesloten Overeenkomst door de Afnemer geheel zal zijn voldaan.

Artikel 14. Verjaring

Vorderingsrechten van de Afnemer verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Verkoper is Nederlands Recht van toepassing.

15.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.

15.3 Ten aanzien van geschillen die tussen de Verkoper en de Afnemer mochten ontstaan is de rechtbank Limburg bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen.

Artikel 16. Gegevensverwerking

16.1 De Verkoper zal bij de uitvoering van de Overeenkomst gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de klantenrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Artikel 17. Inwerkingtreding en vindplaats algemene leveringsvoorwaarden

17.1 Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 22 juni 2020 en vervangen daarmee alle eerder algemene voorwaarden van de Verkoper.

17.2 Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg.

17.3 De Verkoper streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de Afnemer ter hand te stellen. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is voor de Afnemer gratis verkrijgbaar. Indien terhandstelling niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de Afnemer bij de Verkoper inzage vragen dan wel zich wenden tot de griffie van de rechtbank Limburg, waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de Afnemer zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.


Kom je er niet helemaal uit? 

Neem dan gerust contact op; dan kijken we er gezamenlijk even naar!


Neem contact op